ALGEMENE VOORWAARDENAlgemeen1.1 Truzt B.V.In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt met Truzt B.V. bedoeld: Reclame ontwerp en adviesbureau Truzt B.V., een Besloten Vennootschap, kantoorhoudende te (7602 PD) Almelo aan de Plesmanweg 13, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 597926041.2 OpdrachtgeverIn de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (Opdrachtgever): degene die Truzt B.V. verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Truzt B.V. aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product.1.3 Product(en)In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (Product) verstaan: alle door Truzt B.V. voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, maquettes, logo?s, huisstijlen, advertenties, (werk)tekeningen, prototypes, mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, webinterfaces, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.1.4 Toepasselijkheid van de Algemene VoorwaardenDe Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Truzt B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (Overeenkomst(en), alsmede op de door Truzt B.V. verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.1.5 Afwijkende voorwaardenDe toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derdenDe Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Truzt B.V., in welk kader Truzt B.V. zich voor de uitvoering van derden bedient.1.7 Tegenstrijdige bepalingenIndien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.1.8 Wijziging en vindplaats Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, tenzij op de overeenkomst een eerdere versie van toepassing is verklaard.
 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 OfferteIedere door Truzt B.V. gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. Truzt B.V. heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door opdrachtgever heeft Truzt B.V. het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.2.2 Wijziging OvereenkomstOpdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Truzt B.V. op verzoek van opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Truzt B.V. deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Truzt B.V. is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.2.3Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.2.4 OmzetbelastingAlle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureausWanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Truzt B.V. wenst te verstrekken, dient opdrachtgever Truzt B.V. hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
 1. Uitvoering Overeenkomst
3.1 Uitvoeren OvereenkomstTruzt B.V. zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Truzt B.V. opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.3.2 Werkzaamheden door derdenIndien en voor zover dit naar inzicht van Truzt B.V. noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Truzt B.V. het recht om namens en voor rekening van opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Truzt B.V. hiervoor voorafgaande toestemming van opdrachtgever behoeft.3.3 Verstrekken van gegevensOpdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Truzt B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Truzt B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Truzt B.V. zijn verstrekt, heeft Truzt B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Truzt B.V. aan opdrachtgever in rekening te brengen.3.4 Aanvraag offertes toeleveranciersIndien Truzt B.V. op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Truzt B.V. namens opdrachtgever offertes aanvragen.3.5 Goedkeuring tussenresultatenIndien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Truzt B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.3.6 Openbaarmaking en verveelvoudigingAlvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Truzt B.V. dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.3.7 Termijn van leveringEen door Truzt B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingenHet uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de overeenkomst.3.9 VerzendingIndien Truzt B.V. het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.
 1. Rechten van intellectuele eigendom
4.1 Rechten van intellectuele eigendomTenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Truzt B.V.. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Truzt B.V. daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechtenTenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.4.3 NaamsvermeldingTruzt B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het product zonder vermelding van de naam van Truzt B.V. in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.4.4 Eigendom bij Truzt B.V.Het in het kader van de overeenkomst door Truzt B.V. tot stand gebrachte product blijft eigendom van Truzt B.V., ongeacht of dit product aan opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld.
 1. Gebruik en licentie
5.1 Het gebruikWanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de overeenkomst met Truzt B.V., verkrijgt opdrachtgever, voor een nader bij overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Truzt B.V. schriftelijk bekend te zijn gemaakt.5.2 Ruimer gebruikOpdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Truzt B.V. niet gerechtigd een product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk gebruik van een product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Truzt B.V. een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).5.3 WijzigingenHet is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Truzt B.V. veranderingen in het voorlopige of definitieve product aan te brengen.5.4 Eigen promotieTruzt B.V. heeft de vrijheid om de naam van opdrachtgever en het voor opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.
 1. Honorarium
6.1 Honorarium en bijkomende kostenNaast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Truzt B.V. ter uitvoering van de overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.6.2 Honorarium voor meerwerkIndien Truzt B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Betaling
 7.2 VooruitbetalingTruzt B.V. zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat de betaling op de door Truzt B.V. aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. Truzt B.V. heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie- en (ether)mediakosten van opdrachtgever te verlangen, voordat Truzt B.V. tot betaling van deze kosten (namens opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Truzt B.V. te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een opdrachtgever.7.3 DeelfactureringTruzt B.V. heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.7.4 ReclamesReclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Truzt B.V. worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft opdrachtgever zijn recht ter zake verwerkt.7.5 Geen korting of compensatieOpdrachtgever verricht de aan Truzt B.V. verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die opdrachtgever aan Truzt B.V. heeft verstrekt.7.6 Strekking van gedane betalingenDoor opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Opzegging en ontbinding Overeenkomst
8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgeverWanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Truzt B.V. om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.8.2 Ontbinding Overeenkomst door Truzt B.V.Indien de overeenkomst door Truzt B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever is opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Truzt B.V. om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Truzt B.V. redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.8.3 SchadevergoedingNaast een vergoeding van de door Truzt B.V. geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van25% (vijfentwintig procent) van de in de overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimumvan € 500 (vijf honderd Euro).8.4 FaillissementZowel Truzt B.V. als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.8.5 Gebruik product na voortijdige beéindigingIndien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.8.6 DuurovereenkomstenWanneer de in het kader van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Truzt B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.8.7 Overdracht aan derdenOpdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Truzt B.V..
 1. Garanties en vrijwaringen
9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derdenOpdrachtgever zal Truzt B.V. en de door Truzt B.V. ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Truzt B.V. aan opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het product. Opdrachtgever vrijwaart Truzt B.V. en de door Truzt B.V. ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Truzt B.V. en/of de door Truzt B.V. ingeschakelde derde(n) ter zake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal opdrachtgever Truzt B.V. en/of de door Truzt B.V. ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.9.2 Overige garantiesUitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Truzt B.V. geen garantie met betrekking tot het product. Ieder product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover opdrachtgever bij Truzt B.V. binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal Truzt B.V. daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt Truzt B.V. alle bewijzen ter zake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal Truzt B.V. het product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veeriten (14) dagen ter keuze van Truzt B.V. gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Truzt B.V. redelijkerwijsmogelijk is en opdrachtgever het Truzt B.V. toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te nemen en opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Truzt B.V. aan opdrachtgever het voor het product aan Truzt B.V. betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het product. Ook bij restitutie is Truzt B.V. gerechtigd het product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte product door opdrachtgever aan Truzt B.V..9.3De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als normaal gebruik? van het product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Truzt B.V..10 Overmacht10.1Indien Truzt B.V. al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Truzt B.V. ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.10.2Indien Truzt B.V. ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
11.1 AansprakelijkheidTruzt B.V. is niet aansprakelijk voor:
 1. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 1. fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
 2. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 3. fouten in het product, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 4. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door anderen dan Truzt B.V.;
 5. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Truzt B.V. geleverde product.
11.2 Beperking aansprakelijkheidIndien en voor zover Truzt B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Truzt B.V., begrensd tot:
 1. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Truzt B.V. ter zake wordt uitgekeerd;
 2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.3 Verval aansprakelijkheidElke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, tenzij Truzt B.V. de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Truzt B.V. door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.11.4 Kopie van materialenOpdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de overeenkomst is volbracht. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan Truzt B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij hetbestaan van deze kopieën niet was opgetreden.11.5 BewaarplichtNa het volbrengen van de overeenkomst hebben noch opdrachtgever noch Truzt B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door Truzt B.V. geleverde product.
 1. Wijziging van de voorwaarden
12.1 Wijzigen en aanvullenTruzt B.V. behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.12.2 Reeds gesloten OvereenkomstenWijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.12.3Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van opdrachtgever inhouden, dat de overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.
 1. Overige bepalingen
13.1 Overdracht aan derdenHet is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst en/of op het product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.13.2 VertrouwelijkheidPartijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.13.3 OpschriftenDe opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.13.4 OnverbindendheidIndien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.13.5 Nederlands rechtOp de overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Truzt B.V. is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Truzt B.V. en opdrachtgever.Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 59792604Tr

Geef een reactie